Historie hasičů

9. 2. 2017 16:45

Současnost

Členská základna v roce 2015 čítá 33 členů.

Sbor se snaží v obci udržovat kulturu a lidové tradice. Na začátku roku organizujeme tradiční hasičský ples, který bývá hojně navštěvován. O pouti se pořádá pouťový nohejbal a večer pouťová zábava. Každoročně projde obcí masopustní průvod. Předvečer prvního máje stavíme májku.

V rámci taktických a prověřovacích cvičení se zúčastňujeme dálkové dopravy vody pořádané v rámci okrsku Čestice. Pravidelně jezdíme na okrskové soutěže a na soutěže v požárním sportu. Výsledky se pohybujeme v polovině startovního pole. Našim cílem není vyhrávat, ale zúčastnit se.

Historie

Dne 14. ledna 1940 byla svolána ustavují valná hromada sboru dobrovolných hasičů v hostinci u Komrsky za přítomnosti pozvaných referentů p. Klojdy z Volyně, p. Kovárny z Volyně a Jana Důry, krajského velitele ze Včelný. Přítomni byli též členové hasičského sboru ze Čkyně, z Krušlova a z Horosedel. Do sboru přihlásilo se 56 členů a provedeny byly volby všech funkcionářů a členů výboru. Náčelníkem sboru byl zvolen řídící učitel Karel Černý, místonáčelníkem František Vojta, starostou sboru Jan Vojta, náčelníkem starosty Stanislav Peleška, pokladníkem Josef Škopek, zbrojmistrem Bohumil Suchý, náměstkem zbrojmistra Jan Ouředník, Rudolf Zábranský zástupcem stříkačníků, velitelem stříkačníků Václav Zábranský, vedoucím lezců Ladislav Kukačka a František Záhorský. Hospodářem Josef Grůbr a Václav Komrska, matrikářem Josef Hodonický, jednatelem Karel Rachač, účetní dozorce Josef Louda, Václav Komrska Tomáš Křiváček. Smírčí soud: Václav Komrska, Jan Uhlík. Členové výboru: Josef Kadečka, Vojtěch Křiváček, Vojtěch Popelka a Stanislav Peleška. Členské přihlášky byly zapsány a členské příspěvky stanoveny na 5 Korun.

  1. května 1940 sbor zakoupil motorovou stříkačku dvouproudní za 27.000 Korun a jednu berlovku jako přídavek na stroj. 100 metrů hadic číslo 10 a 100 metrů hadic číslo 6 za 10.000 Korun. Dále bylo zakoupenou 10 obleků pracovních pro hasiče á 350 Korun, celkem za obleky 3.500 Korun. Opasky a přilby za asi 1.800 Korun.

V roce 1940 hasičský sbor koupil pozemek pod stavbu zbrojnice od Josefa Gůbra za cenu 10 Korun za m2 a zastavěno bylo 7x9 metrů tj. 63m2. Ustoupeno od silnice 6 metrů a celková potřebná plocha činila 154m2 a zaplaceno 1.500 Korun. Veškeré výlohy a převodní poplatky platil sbor. Plán stavební zhotovil stavitel Votruba z Volyně a pod jeho dozorem práci zednickou udělal Vojtěch Popelka za 1.700 Korun ve své režii. Dříví na stavbu dala obec zdarma a sekání dříví a zhotovení krovu udělal Jan Havlíček a Ladislav Kukačka za 1.000 Korun a odpadové třísky. Sváření materiálu se dělalo svépomocí z větší části a veškeré práce nádenické dělaly se zdarma, takže bylo odpracováno hodně dnů. Jelikož stavba není dokončena v roce 1940 bude celkové vyúčtování v příštím roce. Celkem vydáno během roku asi 50.000 Korun.

Dokončení stavby hasičského domu a vyúčtování v roce 1941 se vším příslušenstvím sboru zní takto: zbrojnice 30.000 Korun, jedna motorová stříkačka 19.800 Korun, jedna berlovka 350 Korun, 250 metrů hadic 6.200 Korun, 10 výstrojí pro 10 členů 4.863 Korun, dohromady 61.213 Korun. Sbor uhradil 9.350,30 Korun, osada Nahořany dala 6.484,20 Korun. Zbývá dluh ku dni 10.8.1941.

Zřejmě prvního hašení se sbor zúčastnil z 5. na 6. dubna 1944 při požáru stájí u Václava Komrsky v Nahořanech čp 5. Oheň vznikl nad stájemi, kde byla uložena sláma v místech elektrického vedení do stáje. Shořelo dle odhadu 150q slámy a 3q sena, koňské postroje, různé věci na půdě.

Dne 1. března 1945 byli zatčeni velitelé hasičských sborů František Vojta z Nahořan čp 27 a Alois Novák z Krušlova zdejším četnictvem na rozkaz německý úřadů a dáni do vězení do Klatov, odtuď byli později převezeni do Terezína. 7. května 1945 zemřel František Vojta na následky mučení a věznění v koncentračním táboře v Terezíně. Alois Novák, který byl stejně týrán se vrátil 12. 5. z Terezína nemocen skvrnitým tyfem, léčením se pak úplně uzdravil.

Obec pak zakoupila pamětní desku za 4.500 Korun bratru Vojtovi a vsazena v čele hasičské zbrojnice.

Po zemřelém Františku Vojtovi byl zvolen velitelem hasičského sboru Ladislav Kukačka čp 11.

Na schůzi roku 1946 rozhodnutu pro stavbu nádrže na vodu a pozemek k tomu daroval Vojtěch Myslík čp 1 bez náhrady s vyhrazením používání a přístup k nádrži pro vlastní potřebu, pozemek zůstává nadále vlastnictví majitele. Rozhodnuto bylo provést vykopávku svépomocí zdarma a ostatní práce zednické a potřebný k tomu materiál zaplatí sbor. Zednické práce provedl Vojtěch Popelka, Václav Zábranský a Karel Černý ze Zahoříčka paušálem za 4.500 Korun. Celkem zaplatil sbor za práci a materiál k tomu potřebný 9.500 Korun. Nádrž byla oplocena drátěným pletivem.

Sbor dobrovolných hasičů byl od 1.ledna 1953 přeměněn na Místní jednotu československého hasičstva Nahořany okres Vimperk. Zvoleni byli nový funkcionáři výboru, velitelem zůstává Ladislav Kukačka čp 11.

Požární sbor v Nahořanech měl v roce 1968 15 činných členů. Dne 3. května provedl praktické cvičení s motorovou stříkačkou a novou stříkačkou, která jest poháněna traktorovým náhonem.

Dne 22. prosince 1969 byla našemu sboru přidělena nová stříkačka PS12 s plnou výstrojí v ceně 29.000 Kčs. Za odcházejícího velitele Jaroslava Škubníka byl zvolen Karel Myslík čp 41.

Hasičské cvičení v roce 1970

Hasičské cvičení v roce 1970

Hasičské cvičení v roce 1970

Hasičské cvičení v roce 1970

V rámci akce „Z“ byla v roce 1970 vyčištěna nádrž na vodu a znovu vybetonovány zdi a dno. Dne 14 listopadu 1970 likvidovali lesní požár v Hájích Karel Engl st. a Jan Kučera s fekálním vozem a včasným zásahem zachránili les před katastrofou.

Požární sbor se zúčastnil 14. března 1973 požáru vepřína v Nahořanech a účinně požár zdolal před příjezdem okolních sborů. Shořela pouze přípravna krmiv. Škoda činila 15.000 Kč. Požár vznikl od propálených kamen.

V roce 1974 byla v opravena požární zbrojnice zevnitř i z venku. Současné podoba hasičárny je z roku 2011.

Po roce 1991 byl název změněn z ZO SPO (Základní organizace Svazu požární ochrany) Nahořany zpět na Sbor dobrovolných hasičů Nahořany. A tak se opět stali z požárníků hasiči.

K příležitosti 65. výročí založení sboru uspořádal sbor v roce 2005 okrskovou soutěž v požárním sportu nad Nahořany na louce naproti transformátoru.

Do roku 2002 byl velitelem Karel Engl st., po něm převzal funkci velitele František Vozobule a v roce 2010 Václav Hadrava a svoji funkci zastává i nyní.

Do roku 2005 zastával funkci starosty sboru Jan Vojta st., po něm byl starostou Jiří Křiváček st. a od roku 2010 vykonává funkci Jaroslav Rychtář.